Lyspack

Địa chỉ công ty: HA MAN INDUSTRIAL PARK,TRI QUA VILLAGE,HA MAN COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT,BAC NINH PROVINCE,VIETNAM

Văn phòng đại diện: 148 Ngoc Lam St., Long Bien Dist., Ha Noi, Viet Nam

(+84) 220-3.755.997 – (+84) 220-3.755.998

lyspacks1@lyspacks.com

www.lyspacks.com